Įstatai | sildymas-vedinimas.lt

Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacijos įstatai

1. BENDROJI DALIS

1. Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija (toliau – Asociacija) – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Ji turi savo simboliką, antspaudą su pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikoje veikiančiuose bankuose. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu.
2. Teisinė forma – asociacija.
3. Asociacija veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, LR asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Asociacija buveinės adresas yra Lazdynų g. 21, Vilnius.
5. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. Asociacija turi teisę gauti paramą bei teikti paramą ir labdarą.
7. Atsiradus prieštaravimams tarp šių Asociacijos įstatų bei Lietuvos Respublikos įstatymų, šie įstatai turi būti pakeisti.

2. VEIKLOS TIKSLAI , UŽDAVINIAI, SRITYS IR RŪŠYS

8. Asociacijos tikslas yra stiprinti Lietuvos šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų gamintojų bei atstovų sektorių, didinti jo konkurencingumą, sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai.
9. Asociacijos veiklos tikslai:
9.1. Propaguoti pažangias šildymo-vėdinimo technologijas;
9.2. Bendradarbiauti su mokslo institucijomis;
9.3. Teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodine pagalbą;
9.4. Kelti vadovų ir darbuotojų kvalifikaciją;
9.5. Analizuoti Asociacijos narių pateiktą informaciją, verslo aplinką, rinkos pokyčius, rengti statistiką apie narių parduodamos produkcijos rinkos dalį;
9.6. Atstovauti Asociacijos narių interesus valstybinėse institucijose ir įstaigose;
9.7. Dalyvauti standartizacijos procesuose;
9.8. Dalyvauti šalies ir tarptautinėse parodose ir visokeriopai skatinti narių dalyvavimą;
9.9. Plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio kitų šalių įmonėmis, asociacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
9.10. Koordinuoti narių veiklą, formuoti bendrą veiklos politiką;
9.11. Organizuoti bendras informacines ir viešinimo kampanijas, leisti specializuotus leidinius.
10. Asociacija gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenumatytą veiklą, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams, numatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

3. PRIĖMIMO Į ASOCIACIJOS NARIUS IR IŠSTOJIMO, PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS SĄLYGOS BEI TVARKA

11. Asociacijos nariais gali būti su asociacijos veikla bei tikslais susiję juridiniai asmenys. Asociacijos nariu gali tapti įmonė, veikianti šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų srityje.
12. Sprendimus dėl Asociacijos narių priėmimo, jų išstojimo ar pašalinimo, sprendžia Asociacijos taryba. Juridiniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pateikia Tarybai tokius dokumentus:
12.1 nustatytos formos prašymą – anketą, pasirašytą asmens, turinčio teisę pasirašyti pagal stojančio juridinio asmens įstatus;
12.2. bent 1 (vieno) Asociacijos nario rekomendaciją;
12.3. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją.
13.Taryba, gavusi prašymą ir įstatuose numatytus dokumentus dėl priėmimo į narius, prašymą apsvarsto ir ne vėliau kaip per 30 dienų priima vieną iš šių sprendimų:
13.1. patenkinti prašymą;
13.2. įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją;
13.3. prašymo netenkinti.
14. Sprendimas patenkinti prašymą dėl juridinio asmens priėmimo įsigalioja nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos.
15. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
16.Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos:
16.1. jei jo veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams;
16.2. jei užsiima veikla, kenkiančia arba diskredituojančia Asociaciją, trukdančia siekti įstatuose numatytų tikslų;
16.3. jei jis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų;
16.4. jei nesumoka stojamojo nario įnašo ar iki kalendorinių metų pabaigos be svarbių priežasčių nesumoka kasmetinio nario mokesčio;
16.5. jei jis nesilaiko Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų; 16.6. savo veiksmais ir elgesiu pažeidžia įstatymus, įstatus, kitus teisės aktus;
16.7. kitais visuotinio narių susirinkimo nustatytais atvejais.
17. Asociacijos nario pašalinimo klausimą sprendžia Asociacijos taryba, jei už sprendimą balsuoja daugiau kaip pusė visų jos narių

4. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

18. Asociacija gali būti nariu Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, įstatymams, šiems įstatams ar kitiems teisės aktams. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, kituose įstatymuose bei teisės aktuose, ir šiuose įstatuose.
19. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
20. Asociacijai draudžiama:
20.1. neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose;
20.2. mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį; 20.3. asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes; Asociacija yra visuomeninė organizacija.
20.4. suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
20.5. skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
20.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
20.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
20.8. parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
20.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
20.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato įstatymai;
20.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
20.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

5. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

21. Asociacijos nariai turi teisę: 21.1. Dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Kiekvienas narys susirinkime turi vieną balsą, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
21.2. Rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus;
21.3. Teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;
21.4. Dalyvauti Asociacijos veikloje;
21.5. Naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
21.6. Susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
21.7. Bet kada išstoti iš Asociacijos, pranešant apie tai raštu Asociacijos tarybai. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
22. Asociacijos nariai privalo:
22.1. Laikytis Asociacijos įstatų;
22.2. Mokėti nario mokestį;
22.3. Vykdyti Asociacijos valdymo organų teisėtus reikalavimus bei priimtus sprendimus;
22.4. Aktyviai dalyvauti.
23. Asociacijos buveinėje turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

6. ASOCIACIJOS ORGANAI, JŲ SUDARYMO TVARKA BEI KOMPETENCIJA

24. Asociacijos organai yra visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos taryba bei Asociacijos direktorius. 25. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Tik visuotinis narių susirinkimas gali:
25.1. Priimti, keisti ir papildyti Asociacijos įstatus, keisti asociacijos buveinę;
25.2. Tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
25.3. Nustatyti asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, kuri yra patvirtinama atskiru dokumentu;
25.4. Priimti sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). 26. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti 27 punkte ir jo papunkčiuose paminėtų klausimų.
27. Visuotinis narių susirinkimas taip pat gali: 27.1. Rinkti Asociacijos tarybą bei ją atšaukti;
27.2. Išklausyti Asociacijos tarybos ir Asociacijos direktoriaus ataskaitas;
27.3. Nagrinėti gautus pasiūlymus, pareiškimus, projektus bei juos tvirtinti, atsižvelgiant į LR įstatymų bei šių įstatų reikalavimus;
27.4. Spręsti kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
27.5. Balsuoti raštu.
28. Asociacijos narys turi teisę balsuoti raštu. Jeigu narys pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia asociacijos direktoriui balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam narių susirinkimui savo valią “už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo balsavimo biuleteniai. 29. Asociacijos visuotinius susirinkimus bent kartą per metus šaukia Asociacijos taryba savo sprendimu. Darbotvarkės klausimai išsiunčiami ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo, į darbotvarkę neįtraukti klausimai nenagrinėjami. Neeiliniai susirinkimai gali būti sušaukti Asociacijos tarybos arba ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos visų narių reikalavimu. Neeilinių susirinkimų dienotvarkė turi būti suderinta ir patvirtinta ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki susirinkimo.
30. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvavo ne mažiau kaip 2/5 Asociacijos visų narių. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, tai yra, gaunant daugiau balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys susilaikę neskaičiuojami, t.y. laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). Sprendimai dėl Asociacijos valdymo organų išrinkimo / perrinkimo ar Asociacijos pertvarkymo / pabaigos priimami, jeigu susirinkime dalyvavo 3/4 visų Asociacijos narių. 31. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip po 60 dienų.
32. Pakartotinis visuotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
33. Kiekvienas Asociacijos narys susirinkime turi vieną balsą. Balsavimas susirinkime atviras. Dėl klausimų, dėl kurių bent 2 nariai pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas.
34. Asociacijos taryba yra kolegialus valdymo organas. Taryba sudaroma iš 5 (penkių) narių. Tarybos narius 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka visuotinis narių išrinkti kitai kadencijai. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai prieš 14 dienų raštu įspėjęs Tarybą.
35. Asociacijos tarybos funkcijos: 35.1. Skirti Asociacijos direktorių ir kitus darbuotojus.
35.2. Organizuoti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ataskaitinius / visuotinius susirinkimus, teikti narių susirinkimui Asociacijos tarybos veiklos ataskaitas;
35.3. Priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
35.4. Analizuoti Asociacijos veiklos rezultatus, finansinę atskaitomybę, revizijų, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
35.5. Svarstyti prašymus dėl priėmimo į Asociaciją, išstojimo iš Asociacijos, pareiškimus dėl pašalinimo iš Asociacijos, narystės sustabdymo ar atnaujinimo, priimti sprendimus šiais klausimais; 35.6. Nustatyti Asociacijos darbuotojų pareigybes, jų priėmimo tvarką;
35.7. Nustatyti Asociacijos veiklos programą.
36. Taryba sprendimus priima posėdžiuose. Tarybos posėdžiai rengiami bent kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Tarybos nariai turi lygias balso teises. Tarybos posėdžių sušaukimo teisę turi visi tarybos nariai bei direktorius.
37. Sprendimas dėl direktoriaus skyrimo ar atleidimo laikomas priimtu, kuomet už jį balsuoja visi Tarybos posėdyje dalyvaujantys nariai.
38. Sprendimas dėl kitų darbuotojų ir vyr. finansininko skyrimo ar atleidimo laikomas priimtu, kuomet už jį balsuoją dauguma Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių.
39. Asociacijos veiklą organizuoja Asociacijos direktorius, kuris renkamas 2 metų kadencijai. Jis savo pareigas atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, pareiginiais nuostatais ir Asociacijos tarybos sprendimais. Direktorius kartu negali būti ir Tarybos narys. Tas pats asmuo negali būti direktoriumi ir vyr. finansininku.
40. Asociacijos direktorius yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas.
41. Asociacijos direktoriaus kompetencija:
41.1. Vadovauja darbuotojų kolektyvui;
41.2. Tvirtina vidaus darbo reglamentą;
41.3. Veikia Asociacijos vardu bei sudaro vienvaldiškai sandorius, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus bei šiuos įstatus;
41.4. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
41.5. Savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius darbuotojų kolektyvo darbą;
41.6. Dalyvauja visuotiniuose narių susirinkimuose ir Tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.
41.7. Atsiskaito Tarybai už savo ir darbuotojų kolektyvo darbą;
41.8. Priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus;
41.9. Savo kompetencijos ribose vykdo bei organizuoja Asociacijos narių susirinkimo, Tarybos nutarimų, sprendimų ir pavedimų vykdymą bei vykdymo kontrolę;
41.10. Asociacijos nustatyta tvarka disponuoja jos turtu ir lėšomis;
42.11. Organizuoja Asociacijos tarybos posėdžius, skelbia jų darbotvarkę, paruošia ir pateikia darbotvarkės klausimų svarstymui reikalingą medžiagą;
41.12. Atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis (tiek fiziniais, tiek ir juridiniais), taip pat teisme ir arbitraže;
41.13. Išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
41.14. Imasi priemonių siekiant apsaugoti Asociacijos turtą, sukurti normalias ir sveikas darbo sąlygas, o taip pat atlyginti Asociacijai padarytą žalą;
41.15. Teikia narių susirinkimui savo veiklos ataskaitas.
41.16. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų, o taip pat šių įstatų numatytas funkcijas.

7. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ IR PAJAMŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA

42. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomas Asociacijos nariams.
43. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas.
44. Asociacijos pajamų šaltiniai: 44.1. narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
44.2. valstybės bei savivaldybių tikslinės paskirties lėšos (dotacijos);
44.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
44.4. palikimai pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
44.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
44.6. kreditų įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
44.7. lėšos, teisėtai gautos iš ūkinės – komercinės veiklos.
45. Asociacija turi teisę gauti paramą ir labdarą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
46. Asociacijos direktorius per įstatuose nustatytą terminą turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
47. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
47.1. Informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
47.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
47.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
47.4. Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
47.5. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

8. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ASOCIACIJOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS, PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

48. Asociacijos įstatų pakeitimų ir papildymų projektą paruošia Asociacijos taryba ir pateikia susipažinti kiekvienam to pageidaujančiam Asociacijos nariui prieš 30 dienų iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame minėti įstatų pakeitimai bei papildymai bus svarstomi. Įstatai keičiami 4/5 visų Asociacijos narių balsų dauguma.
49. Steigiamos asociacijos įstatus turi pasirašyti steigimo sutartyje nurodytas ar steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo. Šis asmuo turi pasirašyti įstatus ne vėliau kaip per tris dienas nuo steigiamojo susirinkimo dienos.
50. Įsteigtos asociacijos pakeistus įstatus pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
51. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).
52. Įstatus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas.
53. Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka yra tvirtinama visuotinio narių susirinkimo atskiru dokumentu.
54. Asociacijos pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pasirašančiojo asmens parašą.

9. ASOCIACIJOS PERTVARKYMO IR PABAIGOS YPATUMAI

55. Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu susirinkime dalyvavo 3/4 Asociacijos visų narių ir „už“ balsavo 4/5 visuotiniame susirinkime dalyvavusių narių.
56. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.
57. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
58. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per (30) trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui LR juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
59. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos Asociacijos kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro bei atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai Asociacijai ar kitai visuomeninei organizacijai, kurių tikslai artimi likviduojamos Asociacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių Asociacijų ar organizacijų nėra – kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros ar paramos fondams, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.
60. Be kitų Asociacijos įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, asociacijos likvidatorius privalo:
60.1. Viešai paskelbti Asociacijos įstatuose nurodytame dienraštyje apie Asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei savo duomenis;
60.2. Sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
60.3. Perduoti likusį Asociacijos turtą kaip numato asociacijų įstatymas;
60.4. Sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai.
60.5. Perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 60.6. Pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.

Visos teisės saugomos © 2017 ŠSVSA. Sprendimas: CMG Baltic

Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija neprekiauja šilumos siurbliais, rekuperacinėmis sistemomis ir montavimo darbų neatlieka, tačiau vienija 20 įmonių, dirbančių šildymo ir vėdinimo srityje. Pažymėkite Jus dominančią paslaugą ir Jūsų užklausa pasieks narius, galinčius pasiūlyti reikiamą įrangą ir montavimo darbus.

Vardas *:

Telefono numeris *:

El. Paštas:

Miestas:

Pastato, kurį norima šildyti/vėdinti plotas:

Domina *:

Papildoma informacija: